X

حق از پا افتادگی

به بازنشستگانی که به علت وقوع حادثه و یا بیماری از پا افتاده شده باشند، پس از تکمیل فرم درخواست حق از پا افتادگی و با تایید کمیسیون پزشکی صندوق آینده ساز هر ماه مبلغی برابر با 50 درصد حداقل حقوق بازنشستگی عادی در آن سال پرداخت می گردد.

این رقم در سال 1402 معادل 35 میلیون و 400 هزار ریال می باشد