X

حق از پا افتادگی

به بازنشستگانی که به علت وقوع حادثه و یا بیماری از پا افتاده شده باشند، پس از تکمیل فرم درخواست حق از پا افتادگی و با تایید کمیسیون پزشکی صندوق آینده ساز هر ماه مبلغی برابر با 50 درصد حداقل حقوق بازنشستگی عادی در آن سال پرداخت می گردد.