X

دريافت فرم‌ ها و فايل ‌ها

Home/درباره ما/قوانین صندوق آینده ساز/دريافت فرم‌ها و فايل‌ها

فرم های امور مستمری بگیران

فرم های امور فنی و بازنشستگی

فرم های مربوط به ارسال اطلاعات

 

راهنمای عضویت به صورت مستقل (خویش فرما)

جهت شروع یا ادامه عضویت به صورت مستقل (خویش فرما ) ضروری است که درخواست کننده نسبت به تکمیل و تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه صندوق آینده ساز اقدام نماید :

  • 1- تعهدنامه عضویت
  • 2- فرم درخواست عضویت
  • 3- فرم مشخصات فردی

شایان ذکر است که کلیه مدارک مذکور باید به امضا فرد متقاضی رسیده باشد.

 

راهنمای عضویت از طریق شرکت های متفرقه

جهت شروع یا ادامه عضویت از طریق شرکت متبوع ، ضروری است که شرکت و عضو متقاضی نسبت به تکمیل و تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه صندوق آینده ساز اقدام نمایند :

  • 1- تعهدنامه عضویت
  • 2- فرم درخواست عضویت
  • 3- فرم مشخصات فردی

شایان ذکر است تعهد نامه عضویت می بایستی توسط مدیریت عامل شرکت تکمیل ، امضا و ممهور گردد و فرم درخواست عضویت و فرم مشخصات فردی توسط فرد متقاضی تکمیل و امضا گردد.

 

راهنمای عضویت از طریق شرکت های ملحق شده

جهت شروع یا ادامه عضویت از طریق شرکت های ملحق شده به صندوق ، ضروری است پس از پرداخت کسور بازنشستگی توسط کارفرما از بابت عضو متقاضی ، نامبرده نسبت به تکمیل و تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه صندوق آینده ساز اقدام نماید :

  • 1- فرم درخواست عضویت
  • 2- فرم مشخصات فردی

شایان ذکر است تعهد نامه عضویت می بایستی توسط مدیریت عامل شرکت تکمیل ، امضا و ممهور گردد و فرم درخواست عضویت و فرم مشخصات فردی توسط فرد متقاضی تکمیل و امضا گردد.

 

فرم‌های مربوط به خرید سابقه

 

فرم‌های مربوط به درخواست بازنشستگی

 

فرم درخواست صدور گواهی سابقه

 

فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی سهم کارمند

 

فرم درخواست حقوق بیکاری

 

فرم درخواست برقراری پوشش درمان در دوران اشتغال

 

فرم استعلام سابقه از صندوق های بازنشستگی

فرم های امور درمان

پس از دریافت و تکمیل فرم مورد نظر آن را از طریق پست یا حضوری ارسال نمایید.


فرم های امور مالی

دانلود فایل

نحوه صدور گواهی کسر از حقوق

نامه کسر از حقوق صرفا از طریق پیشخوان خدمات الکترونیکی صندوق و بصورت سیستمی ارایه می گردد.

بدین منظور ابتدا  می بایست وارد پنل کاربری خود شوید و سپس از منوی درخواست ها و در بخش صدور درخواست جدید، فرم درخواست صدور گواهی کسر از حقوق را انتخاب نمایید.

فرم و شرایط اعطای کارگزاری

پس از دریافت و تکمیل فرم مورد نظر آن را از طریق پست یا حضوری ارسال نمایید.


فرم های متفرقه

دانلود فایل

دريافت نمونه فايل

درصورت درخواست صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو فرم مربوطه را تکمیل نموده و تصویر آن را به شماره 09214379959 در واتس اپ ارسال نمایید. لازم به ذکر است بیمه نامه های فوق از طرف شرکت بیمه ایران صادر خواهد شد.