وضعيت اعضاء پس از ترك خدمت
اعضاء صندوق چنانچه از اشتغال شركت متبوع خارج  شده و در ساير شركت ها مشغول به كار شوند عضويت آنان در صندوق براساس درخواست شركت جديد با حفظ سوابق عضويت قبلي ادامه  مي‌يابد و چنانچه  به تبع اشتغال جديد  تحت پوشش صندوق بازنشستگي  ديگري  قرار گيرند  حسب  درخواست كتبي  عضو و مكاتبه  صندوق بازنشستگي ذيربط ، در چارچوب  قوانين و مقررات موضوعه  نسبت  به انتقال سوابق  و وجوه  بازنشستگي مدت  عضويت  در صندوق اقدام مي‌گردد.   همچنين اعضائي كه داراي بيش از 7 سال سابقه  خدمت قابل قبول بازنشستگي در صندوق مي‌باشند  مي‌توانند طبق  ضوابط تعيين شده  به  طور مستقل  با صندوق ادامه عضويت دهند.   در صورت عدم تمايل عضو به ادامه عضويت در صندوق پس از ترك خدمت و نيز عدم  درخواست انتقال وجوه بازنشستگي به ساير
 صندوق ها ، جمع كسور بازنشستگي  سهم  عضو  و بازده هاي متعلقه حسب  درخواست  عضو  قابل استرداد به وي مي‌باشد
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4362 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه