صندوق بيمه بيكاري كاركنان تحت پوشش صندوق
به منظور حفظ حقوق  اعضائي كه بدون  رضايت  شخصي  از خدمت در شركت  متبوع  خارج شده و به موجب  رأي هيأت تشخيص مشمول دريافت حقوق ايام بيكاري مي‌گردند ، “صندوق بيمه  بيكاري كاركنان تحت پوشش صندوق حمايت  و  بازنشستگي آينده‌ساز”  تشكيل شده است كه با مديريت  و اداره صندوق درچارچوب  آئين‌نامه  اجرائي خاص مصوب اقدام مي نمايد . شركت هاي متبوع اعضاء تحت پوشش بيمه بيكاري مي بايستي هرماهه 3% از حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي عضو را به عنوان “ حق بيمه بيكاري” از محل منابع شركت به حساب صندوق واريز نمايند . متقاضيان استفاده از حقوق ايام بيكاري  مي بايستي حداكثر  ظرف  مدت  دو ماه از تاريخ خروج از خدمت ،  درخواست  خود  را  به  دبيرخانه “صندوق بيمه بيكاري”  مستقر در دفتر صندوق ارسال نمايند تا پس از انجام بررسي هاي لازم ، حسب نظر “ هيأت تشخيص صندوق بيمه بيكاري” در مورد آنان اقدام مقتضي معمول گردد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4426 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه