مزاياي مستمري بگيران

(بازنشستگان ، ازكارافتادگان ، بازماندگان)

 

رديف

شرح

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

1


حداقل حقوق بازنشستگي 

 

 بازنشستگي عادي - وظيفه بگير - ازکارافتاده 14,000,000 ريال در سال 95

 بازنشستگي زودرس 11,000,000ريال در سال 95


2

 

افزايش حقوق سالانه 

 براساس مصوبه هيات امناء با توجه به شرايط اقتصادي و عملکرد صندوق و   به لحاظ نرخ رسمي تورم ساليانه اعلام مي گردد.

متوسط افزايش 14/06درصد در سال 95


3

 

پوشش درمان و خدمات پزشکي 

 پرداخت 80% هزينه هاي درماني شامل دندانپزشكي و 100% هزينه هاي بيماري هاي خاص براساس مراجعه به مراكز درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد و نيز امكان استفاده از ساير مراكز و بيمارستان ها با لحاظ داشتن تعرفه تعيين شده .

4


كمك هزينه تحصيلي   فرزندان 

 هرساله كمك هزينه تحصيلي تا پايان دوره دانشگاهي و تا 25سالگي، متناسب با مقاطع تحصيلي فرزندان پرداخت  مي گردد كه ميزان آن توسط هيأت امناء تعيين مي گردد .


         عيدي و عائله مندي 

 براساس روش مصوب ، هيات امناء با لحاظ داشتن آخرين حقوق و تعداد عائله تحت تكفل محاسبه و پرداخت مي شود .                6

 

 

كمك هاي نقدي موردي 

 اعطاء بن ماه مبارك رمضان كه ميزان آن هرساله توسط هيأت امناء با لحاظ داشتن تعداد عائله تحت تكفل تعيين مي گردد .

مبلغ اعطائي در سال 94:

       حداقل پرداختي   2,900,000      ريال    

       حداكثر پرداختي    5,900,000    ريال

7

سرمايه گذاري در شركت  "بساك" 

 سرمايه گذاري در سهام بساك توسط مستمري بگيران جهت خود و افراد تحت تكفل آنان عيناٌ مانند اعضاي شاغل امكان پذير مي باشد .


8

 

اعطاء تسهيلات مالي  


-      وام ضروري9

 

 

حق ازپاافتادگــي 

 برقراري "حق ازپاافتادگي" منحصر به صندوق آينده ساز مي باشد .

 درصورت عدم توانائي كامل هر يك از مستمري بگيران نسبت به امور شخصي خود و ضرورت تقبل هزينه اضافي جهت تحقق اين امر ، در صورت تاييد شوراي پزشکي و تصويب هيأت امناء، ماهانه معادل 50% حداقل حقوق بازنشستگي عادي به عنوان حق  از پا افتادگي علاوه بر حقوق متعلقه پرداخت مي گردد .


10


 

حق كهولــت 

 برقراري "حق كهولت" منحصر به صندوق آينده ساز مي باشد .

 به بازنشستگان و از كارافتادگان و همسران تحت تکفل اعضاء متوفي از سن 72 سالگي به بعد ، ماهانه معادل 60% حداقل حقوق بازنشستگي عادي به عنوان حق كهولت علاوه بر حقوق متعلقه پرداخت مي گردد .

12

كانون بازنشستگان 

-      اعطاء تسهيلات قرض الحسنه صندوق سبز با كارمزد 4% .

-      اعطاء جوايز تحصيلي به فرزندان ممتاز .

-      استفاده از امكانات زائرسراي مشهد در طول سال .

-      استفاده از امکانات  تخصيص يافته در شمال كشور در طول سال .

-      استفاده از هتل ها و ساير مراكز تفريحي، سياحتي و فرهنگي طرف قرارداد در سراسر كشور با  تخفيفات ويژه .

-      بيمه عمر

- بيمه تکميلي درمان


11


ساير 

 


مبلغ هزينه کفن ودفن در مقاطع مختلف توسط هيات امنا تعيين مي گردد ( در سال 95 مبلغ 6,000,000 ريال)

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3294 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 3691 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 113040 مرتبه