راهنماي عضويت به صورت مستقل(خويش فرما)

جهت شروع يا ادامه عضويت به صورت مستقل (خويش فرما ) ضروري است که درخواست کننده نسبت به تکميل و  تحويل مدارک ذيل به دبيرخانه صندوق آينده ساز اقدام نمايد :

1- تعهدنامه عضويت (فرم شماره 1)

 2- فرم درخواست عضويت (فرم شماره 2)

3- فرم مشخصات فردي ( فرم شماره 3)

شايان ذکر است که کليه مدارک مذکور بايد به امضا فرد متقاضي رسيده باشد.

  براي دريافت مدارک فوق بر روي علامت زير کليک نماييد

 

  

راهنماي عضويت از طريق شرکت

جهت شروع يا ادامه عضويت از طريق شرکت متبوع ، ضروري است که شرکت و عضو متقاضي نسبت به تکميل و تحويل مدارک ذيل به دبيرخانه صندوق آينده ساز اقدام نمايند :

1- تعهدنامه عضويت (فرم شماره 1)

 2- فرم درخواست عضويت (فرم شماره 2)

3- فرم مشخصات فردي ( فرم شماره 3)

شايان ذکر است  تعهد نامه عضويت مي بايستي توسط مديريت عامل شرکت تکميل ، امضا و ممهور گردد و فرم درخواست عضويت و فرم مشخصات فردي توسط فرد متقاضي تکميل و امضا گردد.

  براي دريافت مدارک فوق بر روي علامت زير کليک نماييد


  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4175 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 2184 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 133067 مرتبه