تكاليف هيات امنا در شوراي عالي 1394

بسمه تعالي

 تكاليف مصوب شوراي عالي عادي مورخ 14/04/1395

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

  

جلسه شوراي عالي عادي سالانه صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در ساعت 16 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ چهاردهم تيرماه 1395 با حضور اعضا در موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش هيات امنا و شوراي سياست گذاري و راهبردي تكاليف و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

1-     پس از ارائه گزارش شورا توسط رئيس و دبير شوراي سياست گذاري ، رييس جلسه درخواست نمودند تا اعضاي محترم شوراي عالي بر اساس مفاد گزارش شوراي سياست گذاري و راهبردي " به هيات امناء ماموريت دهد تا نسبت به بررسي همه جانبه و پيشنهادات مندرج در گزارش اکچوئري سال 1394 اقدام نموده و راهکارهاي پيشنهادي را به شوراي سياست گذاري و راهبردي، ارائه نمايد تا اتخاذ تصميم نهايي توسط مرجع مذکور بعمل آيد" موضوع ماموريت درخواست شده با اکثريت آراء مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.  

2-     گزارش حسابرس (بازرس) توسط آقاي محمدرضا نادريان به نمايندگي از موسسه حسابرسي فاطر قرائت و نسبت به بندهاي مطروحه توضيحات مفصل ارائه شد و نهايتاً در مورد بندهاي گزارش تكاليفي بشرح ذيل توسط شورايعالي براي هيات امناء تعيين گرديد: 

-در مورد بند (6) گزارش حسابرس و بازرس قانوني علاوه بر توضيحات ارائه شده توسط حسابرس و بازرس قانوني به استحضار مجمع رسيد که فعاليت شرکت پولاد فرآيند شهريار متوقف شده است، شرکت سرمايه گذاران کيش طبق اعلام شرکت مزبور در مرحله قبل از بهره برداري است. شورا پس از استماع گزارش مقرر نمود که تلاش گردد که سرمايه گذاري هاي انجام شده بازيافت شود.

-در مورد بند (1-7) گزارش حسابرس، موضوع زمين پروژه نوين توضيحات لازم به سمع و نظر اعضاء محترم شوراي عالي رسيد که مراتب از طريق دادگاه در حال پيگيري است. شوراي عالي ضمن اظهار اميدواري به اخذ راي مثبت به نفع صندوق مقرر نمود مراتب تا حصول نتيجه پيگيري شود.              

-در مورد بند (2-7) گزارش حسابرس و بازرس قانوني توضيحات لازم در خصوص پروژه تاجيکستان ميزان مشارکت صندوق، نحوه مشارکت و ميزان پيشرفت پروژه و ساير اطلاعات مربوطه به تفصيل به سمع و نظر اعضاء محترم شوراي عالي رسيد. شوراي عالي پس از استماع گزارش مقرر نمود در راستاي حفظ منافع صندوق پيگيري لازم تا حصول نتيجه صورت پذيرد و هيات امناء مختار گرديد در صورت لزوم از طريق حقوقي نيز مراتب را پيگيري نمايد.

-در خصوص بند (8) گزارش حسابرس و بازرس قانوني موضوع تخصيص سرقفلي حاصل از تلفيق در زمان تملک سهام شرکتهاي مشمول توضيحات کارشناسي به سمع و نظر اعضا رسيد که بعضاً به علت تاريخي بودن خريد سهام شرکتهاي مشمول و در دسترس نبودن اطلاعات مربوطه امکان رعايت کامل استاندارد اشاره شده مهيا نمي باشد.

-شوراي عالي پس از استماع گزارش مقرر نمود بررسي لازم معمول و در صورت امکان استاندارد مورد اشاره رعايت شود.

-درخصوص بند 10 گزارش حسابرس و بازرس قانوني موضوع وصول مطالبات صندوق از دولت از بابت ماده 10 قانون نوسازي توضيحات کامل و مصور به سمع و نظر اعضاء رسيد و اشاره گرديد که پس از 8 سال سرانجام مديريت جديد صندوق موفق گرديد که بخش اعظم مطالبات صندوق را از محل عرضه اوراق صکوک و فروش آن در بازار سرمايه وصول نمايد و از محل وصول مبلغ مزبور نسبت به تسويه بدهي بانکي گران قيمت صندوق به سيستم بانکي اقدام شده است. شوراي عالي ضمن تأييد مراتب از اقدامات صورت گرفته و مديريت صندوق تشکر و قدرداني نمود و مقرر نمود که به نحو مقتضي از مديريت صندوق و دست اندرکاران ذيربط قدرداني شود.

-در مورد بند (12) گزارش حسابرس قانوني، تاكيد گرديد صندوق بيش از 10% در سهام شركتها سرمايه گذاري نكند و با فروش دارايي هاي فعلي ابتدا نسبت به تسويه تسهيلات بانكي اقدام و سپس نسبت به سپرده گذاري بانكي بلند مدت يا خريد اوراق مشارکت به ميزان 25% دارايي هاي كل صندوق مطابق مفاد اساسنامه صندوق همانطور که در اهداف استراتژيک و برنامه عملياتي صندوق در برنامه سال 95 ذکر گرديده بود، اقدام نمايد. ضمناً گزارشات مالي صندوق نيز در سايت صندوق در دسترس عزيزان قرار گيرد.

-پس از استماع گزارش هيأت امناء و گزارش حسابرس و بازرس قانوني و انجام مذاكرات لازم اخذ رأي به عمل آمد كه در نتيجه گـزارشات و صورت هاي مالي تلفيقي گروه و صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز شامل ترازنامه و صورت تغييرات در خالص دارايي ها و صورت درآمد و هزينه براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1394 با رأي اكثريت قاطع به تأييد و تصويب اعضاء رسيد .

3-    دوره عضويت شوراي سياست گذاري و راهبردي براي يکسال ديگر تمديد گرديد تا فرصت کافي براي پيشنهاد اعضاء جديد و رأي گيري در شوراي عالي فراهم شود.

4-    اصلاحات پيشنهادي آئين نامه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور مطرح و به سمع و نظر اعضاء محترم شوراي عالي رسيد و رئيس کل صندوق توضيح دادند اجراي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور الزامي است و صندوق چاره اي جز اجراي آن ندارد.

صورت اصلاحات پيشنهادي بشرح ذيل به سمع و نظر اعضاء رسيد:

حذف شرط حداقل سن  

-تا سال 1393 حداقل سن بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور براي آقايان 45 سال بوده است.

-از سال 1393 حداقل شرط سني بازنشستگي براي آقايان 50 سال تعيين گرديد.

-با توجه به ماهيت اين مشاغل و فرسودگي جسمي و روحي ناشي از اين مشاغل در آيين نامه جديد شرط حداقل سن حذف شده است و اعضا با سابقه 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب اشتغال به کارهاي سخت و زيان آور مي توانند بدون محدوديت سن بازنشسته شوند.

بازنشستگي با سابقه کمتر از 20 سال  

-در آيين نامه فعلي حداقل سابقه 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب اشتغال به کارهاي سخت و زيان آور  جهت بازنشستگي ضروري مي باشد.

-در آيين نامه جديد، در صورتيکه اعضا با احراز شرايط سني و  احتساب ضريب 5/1 براي سوابق مشاغل سخت و زيان آور و ضريب 1 براي سوابق اشتغال به مشاغل غير سخت و زيان آور، واجد شرايط بازنشستگي زودرس يا عادي باشند، مي توانند از بازنشستگي بهره مند گردند.

همسان سازي شرايط برقراري توالي و تناوب

-با توجه به اصلاحيه اخير هيات وزيران در آيين نامه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور که مورد عمل سازمان تامين اجتماعي مي باشد، شرايط برقراري توالي اشتغال به مشاغل سخت و زيان آور نيز اصلاح شده است.

بارمالي ناشي از بازنشستگي مشمولين مشاغل سخت و زيان آور

-ارزش روز كسور (سهم مستخدم، كارفرما و درمان) از تاريخ بازنشستگي سخت و زيان آور تا زمان بازنشستگي زودرس

-ارزش روز حقوق و مزاياي دوران بازنشستگي مشمولين مشاغل سخت و زيان آور از تاريخ بازنشستگي سخت و زيان آور تا تاريخ بازنشستگي زودرس

-ارزش روز اختلاف حقوق و مزاياي بازنشستگي زودرس و حقوق و مزاياي بازنشستگي سخت و       زيان  آور از تاريخ بازنشستگي زودرس تا پايان سن اميد به زندگي طبق جدول ذيربط صندوق (جدول اميد به زندگي 88TD )

ضمناً از آنجائيكه اين امكان وجود دارد كه مشمولين مشاغل سخت و زيان آور از حقوق دوران بيكاري استفاده نمايند لذا براي واقعي نمودن بار مالي پيشنهاد شده است كه حداكثر 50% ارزش روز حقوق دوران بيكاري افراد از بار مالي محاسبه شده  مشمولين قانون سخت و زيان آور كسر گردد.

شوراي عالي ضمن تاييد مراتب، اجراي آئين نامه مشاغل سخت و زيان پيشنهادي را تصويب نموده و به هيأت امناء اختيار داد که در صورت لزوم درخصوص بارمالي با کارفرمايان مذاکره و تفاهم نمايد.

5-    حسب درخواست برخي از اعضا مقرر شد که اصلاح اساسنامه صندوق انجام و به تصويب هيات امنا برسد.

6-    درخصوص پاداش هيات امناء و رئيس کل، شوراي عالي ضمن قدرداني از زحمات هيات امناء، رئيس کل و مجموعه کارکنان صديق صندوق مقرر نمود بنحو مقتضي از زحمات رئيس کل تشکر و قدرداني شود.

7-    مؤسسه حسابرسي فاطر به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسي شراکت به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل با اكثريت آراء حاضرين براي سال 1395 انتخاب نمود ضمناً اختيار تعيين حق الزحمه ايشان به هيأت امناء تفويض گرديد.

8-    حق حضور اعضاء غيرموظف هيات امناء براي سال 1395 معادل هفتصد هزار تومان بصورت خالص تعيين گرديد.

9-    روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار تعيين گرديد.

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 233 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه