ميزان کسور بازنشستگي
به موجب ماده (3) آئين نامه بازنشستگي صندوق ميزان كسور بازنشستگي عبارت است از :
الف - 7% حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كه به عنوان “ كسور بازنشستگي سهم عضو” در پايان هر ماه از حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كسر و به صندوق  پرداخت مي گردد .
 ب - 14% حقوق  و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كه به عنوان “ كسور بازنشستگي سهم كارفرما ” در پايان هر ماه توسط كارفرما به صندوق پرداخت مي گردد .
 پ - 2% حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كه به عنوان “ حق درمان بازنشستگان ، از كارافتادگان و وظيفه بگيران ” در پايان هر ماه توسط كارفرما به صندوق پرداخت مي گردد .

صندوق فاقد سقف پرداخت كسور بازنشستگي مي باشد ، ولي به منظور اعمال اصول صحيح
بيمه گري و نيز ممانعت از هر گونه استفاده نا صحيح احتمالي در سال هاي آخر اشتغال ، در
فرمول هاي محاسباتي صندوق متوسط حقوق تمام دوران مشاركت با صندوق با اعمال ضرايب ويژه ملاك محاسبه قرار مي گيرد . همچنين به منظور افزايش اثر بخشي عامل مدت سابقه عضويت در صندوق ، ضرايب ذيل در فرمول هاي محاسباتي لحاظ شده و جمع مدت سابقه حاصله به عنوان “سابقه موزون” در فرمول هاي مذكور منظور مي شود :
تا120 ماه ضريب يك، مازاد بر120 ماه تا 240 ماه ضريب دو، مازاده بر240 ماه ضريب سه .

به موجب قوانين موضوعه و ضوابط و مقررات مرتبط ، كاركنان جديدالاستخدام قبل از صدور حكم استخدام قطعي در انتخاب صندوق بازنشستگي خود مخير مي باشند و هم چنين ساير بيمه شدگان نيز فقط يك بار مي توانند نسبت به تغيير صندوق بازنشستگي خود اقدام نمايند . (كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثني هستند ) . در صورت تغيير صندوق بازنشستگي ، با انتقال وجوه بازنشستگي انباشته در صندوق بازنشستگي قبلي به صندوق بازنشستگي جديد و پرداخت كسري احتمالي وجوه لازم ، سوابق بازنشستگي بيمه شدگان حفظ شده و استمرار مي يابد . بدين ترتيب كاركنان شاغل در شركت هاي  مختلف نيز مي توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ، تحت پوشش صندوق قرار گيرند .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3857 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه