محاسبه حقوق بازنشستگي
•    چگونگي محاسبه حقوق ازكارافتادگي ووظيفه بازماندگان
الف =  در صورتي كه  سابقه خدمت  قابل  قبول  بازنشستگي  عضو كمتر از بيست سال تمام (240 ماه) باشد :

                                                    متوسط حقوق و مزايا تا 000ر700 ريال × 2/4
240   ماه + سابقه موزون     ×                                  +
                                               مازادبر 000ر700 ريال متوسط حقوق‌ و مزايا × 1/2 
                                            _______________________________________       = حقوق ازكارافتادگي
                                                                            30×12
                                                 متوسط حقوق و مزايا تا 000ر700 ريال × 1/92 
240ماه + سابقه موزون    ×                                     +     
                                             مازادبر 000ر700 ريال متوسط حقوق‌ و مزايا × 0/96  
                                           ________________________________________      = حقوق وظيفه
                                                                           30×12

ب =  در صورتي كه سابقه  خدمت  قابل  قبول بازنشستگي عضو بيشتر از  بيست سال تمام (240 ماه) باشد :

                                         متوسط حقوق و مزايا تا 000ر700 ريال × 4
سابقه موزون         ×                                     +
                                     مازادبر 000ر700 ريال متوسط حقوق‌ و مزايا × 2 
                                   ______________________________________       = حقوق ازكارافتادگي
                                                                  30×12

                                            متوسط حقوق و مزايا تا 000ر700 ريال × 3/2
سابقه موزون       ×                                              +
                                         مازادبر 000ر700 ريال متوسط حقوق‌ و مزايا × 1/6 
                                     _________________________________________        = حقوق وظيفـــه
                                                                       30×12


- حقوق ازكارافتادگي و وظيفه بازماندگان در هيچ  موردي نبايستي از پنجاه درصد متوسط حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي مربوط به دوازده ماه آخر قبل از فوت يا ازكارافتادگي عضو كمتر باشد .
- در مقاطع ضرور با توجه به نتايج حاصل از محاسبات اكچوئري (بيمه‌اي) و ديگر عوامل مؤثر ، حسب بررسي هاي معمول شده و مصوبه شوراي عالي ، تعديلات و تغييرات لازم  در فرمول هاي  محاسباتي صندوق معمول و تلاش مي‌شود  همواره تصميمات متخذه با توجه به شرايط اقتصادي زمان مبتني بر پايه‌هاي اصولي و منطقي بيمه‌گري و حفظ اصل خودكفائي صندوق از يك طرف و نيازهاي منطقي و متعارف مستمري بگيران از طرفي ديگر، استوار  گردد.
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4098 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه