فرم تاييديه ابتلا به بيماريهاي هاي خاص و صعب العلاج
فرم درخواست/انصراف بيمه مازاد درمان (تکميلي)
دريافت نمونه فايل و دستورالعمل ارسال فايل اطلاعات
      

راهنماي عضويت به صورت مستقل

جهت شروع يا ادامه عضويت به صورت مستقل ضروري است که درخواست کننده نسبت به تکميل و  تحويل مدارک ذيل به دبيرخانه صندوق آينده ساز اقدام نمايد :

1- تعهدنامه عضويت (فرم شماره 1)

 2- فرم درخواست عضويت (فرم شماره 2)

3- فرم مشخصات فردي ( فرم شماره 3)

شايان ذکر است که کليه مدارک مذکور بايد به امضا فرد متقاضي رسيده باشد.

  براي دريافت مدارک فوق بر روي علامت زير کليک نماييد

 

  

راهنماي عضويت از طريق شرکت هاي متفرقه

جهت شروع يا ادامه عضويت از طريق شرکت متبوع ، ضروري است که شرکت و عضو متقاضي نسبت به تکميل و تحويل مدارک ذيل به دبيرخانه صندوق آينده ساز اقدام نمايند :

1- تعهدنامه عضويت (فرم شماره 1)

 2- فرم درخواست عضويت (فرم شماره 2)

3- فرم مشخصات فردي ( فرم شماره 3)

شايان ذکر است  تعهد نامه عضويت مي بايستي توسط مديريت عامل شرکت تکميل ، امضا و ممهور گردد و فرم درخواست عضويت و فرم مشخصات فردي توسط فرد متقاضي تکميل و امضا گردد.

  براي دريافت مدارک فوق بر روي علامت زير کليک نماييد


راهنماي عضويت از طريق شرکت هاي ملحق شده

جهت شروع يا ادامه عضويت از طريق شرکت هاي ملحق شده به صندوق ، ضروري است پس از پرداخت کسور بازنشستگي توسط کارفرما از بابت عضو متقاضي ، نامبرده نسبت به تکميل و تحويل مدارک ذيل به دبيرخانه صندوق آينده ساز اقدام نمايد :

 1 فرم درخواست عضويت (فرم شماره )

2 فرم مشخصات فردي ( فرم شماره )

 

  براي دريافت مدارک فوق بر روي علامت زير کليک نماييد


  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 286 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه