دسترسي سريع به اطلاعات بازنشستگي
با توجه به ضرورت دسترسي سريع به آمار و اطلاعات پرونده بازنشستگي اعضاء ‌جهت انجام محاسبات مربوط ، سيستم حفظ و نگهداري  پرونده  بازنشستگي اعضاء  در صندوق كلاً مكانيزه بوده و  بنابراين  هرگونه پاسخ گوئي به اعضاء در اين زمينه در كمترين مدت انجام مي‌پذيرد . همچنين با در دسترس بودن آمار و اطلاعات موردنظر، انجام “محاسبات اكچوئري ( بيمه‌اي)” به منظور ارزيابي عملكرد صندوق و تناسب تعهدات آن نسبت به دارائي ها و بالاخره آگاهي از چگونگي توان اقتصادي  صندوق و رفع تنگناهاي احتمالي قبل از فوت وقت كه از ضروريات اجرائي  هر صندوق بازنشستگي است امكان‌پذير مي گردد . محاسبات اكچوئري با توجه به ماده (25) اساسنامه  هر سه سال يك بار در صندوق انجام پذيرفته و نتايج حاصله  به صورت گزارش  مستقل  به استحضار شوراي عالي مي رسد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 4331 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه