بازنشستگي زودرس
بازنشستگي زودرس :
اعضاء صندوق با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي و حداقل 50 سال سن براي آقايان و 45 سال سن براي بانوان مي توانند تقاضاي بازنشستگي زودرس نمايند . در آن صورت كسري سن آقايان بين 50 تا 55 سالگي به ميزان هر سال دو درصد و بين 55 تا 60 سالگي به ميزان هر سال يك درصد و كسري سن بانوان بين 45 تا 50 سالگي به ميزان هر سال دو درصد و بين 50 تا 55 سالگي به ميزان هر سال يك درصد مشمول ضريب كاهش حقوق خواهد بود .  
تـــوجه فرمايند :
ــ به موجب ماده (20) مكرر آئين نامه بازنشستگي صندوق ، استفاده از مزاياي بازنشستگي اعم از عادي يا زودرس ، پس از سپري شدن حداقل 5 سال از تاريخ شروع عضويت و پرداخت كسور بازنشستگي مدت مذكور ( در مورد اعضاء جديد ) و حداقل 5 سال از تاريخ برقراري مجدد رابطه عضويت و پرداخت كسور بازنشستگي مدت مذكور
(در مورد اعضاء قبلي كه فاصله زماني قطع رابطه عضويت آنان بيش از 5 سال باشد ) تحقق مي يابد .  

ــ درخواست بازنشستگي اعضاء مي بايستي حداقل يك ماه قبل از تاريخ تحقق بازنشستگي به صندوق ارسال گردد و ضمناً‌ تاريخ برقراري حقوق بازنشستگي از اول ماه مي باشد .

-  هرگونه پرداخت مربوط به فواصل خدمتي و پذيرش سوابق خدمت قبل از عضويت در صندوق مي بايستي قبل از صدور حكم بازنشستگي انجام پذيرد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3593 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه