پيشينه و پشتوانه قانوني صندوق

موضوع تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان مرجع قانوني و صلاحيتدار در اين خصوص بررسي گرديد و اين سازمان با توجه به ماده 2 قانون تاسيس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي مجوز 4118 مورخ 26/11/1354 موافقت اصولي خود را با تاسيس صندوق اعلام داشت. شوراي عالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، اجرايي شدن صندوق را از 1/1/1355 اعلام نمود. در ادامه نيز پس از تاييد و تصويب سي و نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش و موافقت وزارت بهداري و بهزيستي وقت، رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق تامين اجتماعي طي مكاتبه‌اي به شماره 1/4062 مورخ 2/7/1356 موافقت خود را با ثبت قانوني صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام مي‌دارد. و در تاريخ بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش به استناد ماده 8 آيين نامه اصلاحي قانون ثبت موسسات غيرتجاري اين صندوق با نام صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و تحت شماره 1880 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد و آگهي تاسيس آن به شماره 29135/6 به تاريخ 30/11/1356 در روزنامه رسمي مورخ 3/12/1356 چاپ و منتشر گرديد.

بدين ترتيب صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 به منظور تامين و برقراري حقوق بازنشستگي ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود. 

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 پس از طي تشريفات قانوني لازم بر اساس ماده 2 قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و موافقت نامه تشکيل صندوق به عنوان مؤسسه اي غير انتفاعي ثبت و به منظور تامين و برقراري حقوق ايام بازنشستگي و ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود. تغييرات لازم در اساسنامه و آئين نامه بازنشستگي صندوق در طول ساليان به منظور توسعه دامنه فعاليت و جذب اعضاي جديد منطبق با قوانين موضوعه کشور انجام پذيرفته است .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 246 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه