گزارش نوزدهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه شانزدهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/9/27 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:

رديف

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان   (ريال)

 

نوع بيماري

 

1

5،315،800

سرطان 

2

14،794،500

سرطان 

3

21،887،100

سرطان  
4

10،651،000

سرطان 
5

86،651،800

سرطان 
گزارش هجدهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه هشتمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/9/11 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

30،562،410

24،449،928

1،027،328

سرطان

2 

27،016،100

21،612،880

5،403،220

سرطان

328،397،20022،717،7605،679،440سرطان
4623،547،500498،838،000124،709،500

سرطان

گزارش هفدهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه شانزدهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/8/6 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:

رديف

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان   (ريال)

 

نوع بيماري

 

1

18،633،200

سرطان 

2

28،437،150

سرطان 

3

10،688،900

سرطان  
4

14،432،000

سرطان 
5

2،946،000

سرطان 
گزارش شانزدهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه شانزدهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/7/3 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:

رديف

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان   (ريال)

 

نوع بيماري

 

1

136،317،184

سرطان 

2

83،013،168

سرطان 

3

50،400،000

سرطان  
4

26،854،400

سرطان 
5

24،330،500

سرطان 
6303،887،928سرطان
گزارش پانزدهمين جلسه کميته درمان

 

 

به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه پانزدهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/6/12 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:

رديف

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان   (ريال)

 

نوع بيماري

 

1

33،369،605

سرطان

2

2،282،950

سرطان

3

14،900،400

سرطان  
4

6،705،164

سرطان -عقب ماندگي فرزند
5

11،330،100

سرطان 
6113،633،031سرطان
79،801،800سرطان
812،644،612ام اس
9157،984،626سرطان
10226،527،177سرطان
1122،447،990سرطان
گزارش چهاردهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه چهاردهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/4/21 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:

رديف

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان   (ريال)

 

نوع بيماري

 

1

14،175،929

سرطان 

2

9،087،200

سرطان 

3

3،423،300

سرطان  
4

3،123،000

سرطان 
5

28،424،888

سرطان 
645،682،690سرطان
گزارش سيزدهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه سيزدهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/3/13 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

1

16،200،0006،720،0007،800،000

 

سرطان ريه


2

175،798،895140،639،11635،159،779

سرطان

3137،887،685110،310،15127،577،534

 

سرطان


444،000،00035،200،0008،800،000

سرطان

5120،121،75096،097،40024،024،350

 

سرطان


6175،000،000140،000،00035،000،000

سرطان

7115،026،000---92،000،000

 

نارسايي ريوي


85،184،4004،147،5201،036،880

نارسايي کليوي

99،691،5006،784،6401،696،160

سرطان

 

گزارش دوازدهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه سيزدهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1396/3/13 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:

رديف

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان   (ريال)

 

نوع بيماري

 

1

24،000،000

سرطان سينه 

2

13،600،000

سرطان خون

3

40،000،000

سرطان سينه 
4

23،444،100

سرطان سينه و رحم
5

17،000،000

سرطان خون
6عدم موافقتدندانپزشکي
گزارش دهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه دهمين  کميته مورد نظر در تاريخ 1395/11/3 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

1

70،806،61056،645،28814،161،322

 

سرطان


2

234،091،186187،272،94946،818،237

نارسايي کليوي

3229،211،753178،394،82744،598،706

 

سرطان


4393،163،000314،530،40078،632،600

سرطان

587،318،86569،855،09217،463،773

 

سرطان / نارسايي مجاري ادرار


631،460،00025،168،0006،292،000

ام اس

724،600،0009،876،00014،724،000

 

سرطان


8427،613،004سقف پر شده340،000،000

سرطان

931،658،6886،441،64814،712،486

 

هيدروسل


10102،100،794سقف پر شده64،000،000

اعصاب و روان 

گزارش نهمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه  نهمين کميته مورد نظر در تاريخ 1395/9/28 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

96،045،200

76،836،160

19،200،000

سرطان خون

2 

102،345،124

81،876،099

20،469،000

سرطان خون

3کل نسخ از 1395/1/16  الي      1395/9/2819،912 ام اس/اعصاب روان
4کل نسخ از 1394/10/2  الي      1395/7/264،987،000

سرطان 

569،986،43855،121،63014،800،000سرطان
6287،391،228150،000،000109،900،000قلب و عروق و خون ريزي معده 
گزارش هشتمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه هشتمين کميته مورد نظر در تاريخ 1395/9/6 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

76،000،920

60،800،736

13،047،720

سرطان

2 

120،000،000

42،000،000

60،000،000

سرطان

3249،545،557150،000،00031،250،105تعمير باطري قلب 
4631،494،822300،000،00091،004،254

ديسک ستون فقرات و قوز کمري و زمينگير بودن 

گزارش هفتمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه هفتمين کميته مورد نظر در تاريخ 1395/7/23 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

429،014،049

342،911،239

83،663،530

سرطان

2 

109،783،309

27،175،250

71،755،397

سکته قلبي

3249،545،557124،750،711124،794،864سرطان 
اطلاعيه مربوط به آخرين توافقات درماني با بيمه پارسيان

به اطلاع کليه اعضا محترم مستمري بگيران صندوق مي رساند ، براساس آخرين توافقات حاصله با شرکت ياري رسان پارسيان قرار شد :

1- افزايش سقف تعهد بيمارستاني از 15 تا 30 ميليون تومان جهت 5% بيمه شدگان در تعهد پارسيان باشد .

2- اختصاص اعتبار لازم جهت پوشش هزينه هاي بستري و جراحي بيش از 30 ميليون تومان توسط بيمه پارسيان 

3- استقرار نماينده صندوق در روزهاي زوج از ساعت 8 الي 13 جهت پاسخگويي به اعضا محترم در شرکت ياري رسان 

4-تامين دستگاه CPAP جهت بيماران ريوي و تقديم به اعضا محترم صندوق به صورت اماني تا رسيدن به مرزسلامتي

95/06/01

گزارش ششمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه ششم کميته مورد نظر در تاريخ 1395/7/28 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ پرداختي صندوق  (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

426،560،370

340،448،309

85،112،061

85،112،061

سرطان خون

 
 

گزارش پنجمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه پنجم کميته مورد نظر در تاريخ 1395/6/17 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

22،667،012

سثف پر شده 

18،133،610

آبسه و هماتون لگن 

2 

58،836،896

سقف پر شده 

58،836،896

سرطان روده 

3415،249،370332،199،49683،049،874سرطان کبد
454،514،37543،611،50010،902،875سرطان خون 
گزارش چهارمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه چهارم کميته مورد نظر در تاريخ   1395/6/13 تشکيل شد  و اعضاي کميته موافقت نموده اند که مبلغ  80،759،880ريال در وجه يکي از اعضاي محترم که به دليل تومور مغزي و سرطان درخواست مساعدت داشته ، پرداخت گردد . 

گزارش سومين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه سوم کميته مورد نظر در تاريخ   1395/5/16 تشکيل شد  و اعضاي کميته موافقت نموده اند که مبلغ  24،500،000ريال در وجه يکي از اعضاي محترم که به دليل فلج اندامي فرزند درخواست مساعدت داشته ، پرداخت گردد .

     هم چنين موافقت گرديد که   20 %فرانشيز به مبلغ 7،791،520ريال (به دليل قرار نداشتن داروي مورد نظر در ليست فارموکوپه بيمه سلامت )در وجه يکي از اعضاي محترم که به دليل بيماري سرطان درخواست مساعدت داشته پرداخت گردد .

گزارش دومين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه دوم کميته مورد نظر در تاريخ 16/5/1395 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

24،500،000 

24،500،000 

فلج مغزي 

2 

38،962،600 

31،170،080 

7،792،520

سرطان  

'گزارش اولين جلسه کميته درمان

به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، کميته مورد نظز از تاريخ 4/5/1395 شروع به کار نمود و در اولين جلسه درباره 5 مورد ارجاع شده ، تصميم گيري شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد: (1395/05/11)

 

رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

 1 

466,911,986

360,000,000

72,800,000

جراحي ستون فقرات  

2

543,658,912

300,000,000

134,927,130

مياستاني گراويس

3

155,822,992

124,658,392

31,164,602

سرطان

4

352,454,670

149,520,000

202,934,670

سرطان

5

188,349,150

90,614,199

90,000,000

جراحي ستون فقرات


 

اطلاعيه مکمل در مورد پوشش فراگير بيمه درمان

پيرو اطلاعيه قبلي پيرامون دريافت دفترچه بيمه سلامت، به منظور توضيح بيشتر و رفع سوء برداشت برخي از عزيزان بازنشسته و مستمري بگير در خصوص الزامي بودن دريافت دفترچه بيمه مزبور ، بدينوسيله به اطلاع كليه عزيزان مي رساند كه دريافت دفترچه بيمه سلامت كاملا اختياري بوده و هيچ اجباري در دريافت دفترچه هاي بيمه سلامت نمي باشد و كليه عزيزان بازنشسته و افراد تحت تكفل ايشان تحت پوشش بيمه درمان پارسيان قرار دارند و مانند گذشته مي توانند جهت امور درمان خود به شركت ياري رسان پارسيان مراجعه نموده و از دفترچه هاي درماني بيمه پارسيان كه از قبل بين عزيزان توزيع شده است استفاده نمايند و در صورت تمايل و كاملا اختياري مي توانند اقدام به دريافت دفترچه بيمه سلامت نموده و از هر دو دفترچه نيز استفاده نمايند.

 

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

              1394/10/15              

پوشش فراگير بيمه پايه

باسلام و احترام ،

به استحضار عزيزان بازنشسته و مستمري بگير مي رساند كه بمنظور پوشش فراگير بيمه پايه ، از عزيزان بازنشسته و مستمري بگير درخواست مي گردد:

1-   جهت برقراري پوشش فراگير بيمه پايه  و دريافت دفترچه بيمه سلامت به پايگاه اينترنتي سازمان بيمه سلامت به نشاني  http://www.bimehsalamat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در گزينه بيمه ايرانيان اقدام فرماييد.

2- در گام بعد به دفتر پيشخوان مورد نظرتان مراجعه و با پرداخت حق سرانه و اخذ رسيد نسبت به دريافت دفترچه درماني سلامت خود و خانواده تحت كفالت اقدام فرماييد.

3-  در مرحله بعد ، اصل رسيد اخذ شده را به صندوق آينده ساز ارسال فرماييد تا نسبت به استرداد3/2 سرانه سالانه  عزيزان بازنشسته و مستمري بگير اقدام گردد.

4-   ضروري است اعضاء محترمي كه مبتلا به بيماريهاي خاص مي باشند نسبت به مراجعه به سازمان بيمه سلامت بمنظور دريافت كارت بيماريهاي خاص در جهت تأمين فراگيرتر هزينه هاي درماني خود اقدام فرمايند.

5-  دفترچه بيمه سلامت در تمامي مراكز درماني دولتي و دانشگاهي ، خدمات تشخيصي (آزمايشگاهي و تصوير برداري) ، داروخانه هاي سراسر كشور و مراكز هلال احمر و برخي از مراكز درماني خصوصي مورد پذيرش
مي باشد.

6-  چنانچه هريك از اعضاء از بيمه گر اول ( بيمه سلامت) استفاده نمايد ، بيمه گر دوم ( بيمه پارسيان)نقش  بيمه مكمل را ايفا نموده و در نتيجه امكان استفاده ، تواماً از هردو بيمه پايه و تكميلي براي عزيزان بازنشسته و مستمري بگير فراهم خواهد شد.

                                            باآرزوي سلامتي و توفيق

                                          صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

                               94/10/09

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 193 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4200 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 108139 مرتبه