سياست هاي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در بخش سرمايه گذاري ها

1- نگهداري 25% داراييهاي صندوق به صورت سپرده بانکي در چارچوب مفاد ماده 23 اساسنامه 

2- مشارکت و سرمايه گذاري در سهام شرکت ها تا سقف 10% درچارچوب مفاد ماده 24 اساسنامه 

3- تنوع بخشي در سرمايه گذاري ها به منظور کاهش ريسک و افزايش سرعت نقد شوندگي سرمايه گذاري ها 

4- سرمايه گذاري در بخش هايي که حداقل سود آوري آنها بيش از سود سپرده بلند مدت بانکي باشد 

5- مشارکت با سرمايه گذاران بالقوه در پروژه هاي ساختماني صندوق در جزيره کيش

6- در راستاي اجراي مفاد 24 اساسنامه ، سياست خروج از شرکت داري از اولويت هاي صندوق مي باشد که در همين راستا سياست فروش سهام شرکت ها در زمره برنامه عملياتي سال 94 صندوق قرار دارد.

7- در راستاي مفاد 23 اساسنامه صندوق و به منظور فراهم نمودن منابع مالي لازم جهت سپرده گذاري نزد سيستم بانکي، کاهش حجم سرمايه گذاري در بخش ساختمان و مسکن مد نظر صندوق مي باشد.

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3759 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4840 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 143291 مرتبه