بخشنامه به کليه شرکت ها در مورد مشاغل سخت وزيان آور

بدينوسيله به اطلاع مي رساند که اصلاحات پيشنهادي آيين نامه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور در جلسه شوراي عالي عادي سالانه صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز در روز دوشنبه مورخ چهاردهم تير ماه 1395 مورد تصويب قرار گرفت که از تاريخ تصويب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. مهمترين رئوس اصلاحات بشرح ذيل مي باشد:

1.       حذف شرط حداقل سن 

2.      بازنشستگي با سابقه کمتر از 20 سال  

3.     همسان سازي شرايط برقراري توالي و تناوب  


دريافت بخشنامه 95/04979

دريافت آئين نامه مشاغل سخت و زيان آور

فرم درخواست بررسي و تطبيق مشاغل اعضاء در کارهاي سخت و زيان آور (فرم شماره 1)

جدول انيوتي (Annuity(15,22))


مدارک و مستندات مورد نياز جهت ارائه به هيات تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 213 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه