سوالات متداول امور فني

سوال: شرايط احراز بازنشستگي سخت و زيان آور به چه صورت مي باشد ؟

جواب : ماده 19 آيين نامه بازنشستگي صندوق

سوال:آيا شغل هاي تکنسين و ... مشمول بازنشستگي سخت و زيان آور مي باشند؟

جواب: در تامين اجتماعي کد شغل تعريف شده و از روي کد شغل اعلام مي گردد که کدام مشاغل سخت و زيان آور مي باشند اما در صندوق آينده ساز براساس مستندات ارائه شده مثل گزارش آلاينده سنجي، شرح شغل، جانمايي فرد در محل، اصل پرونده پرسنلي و درمواردي بازديد از محل راي صادر مي شود و ممکن است يک شغل در شرکتي سخت وزيان آور تشخيص داده شود اما همان شغل در شرکت ديگري مشمول سخت و زيان آور نباشد.

سوال:نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي سخت وزيان آور به چه صورت مي باشد ؟

جواب : ماده 13 آيين نامه بازنشستگي سخت و زيان آور

سوال:مدارک و مستندات لازم جهت طرح پرونده در هيات تشخيص و تطبيق مشاغل سخت وزيان آور به چه صورت مي باشد؟

جواب :

1-تکميل و ارسال فرم درخواست بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور ممهور به مهر و امضاي شرکت

2-گزارش آلاينده سنجي مربوط به شغل و پست عضو به نحوي که:

الف- اندازه گيري توسط شرکت با مجوز وزارت بهداشت انجام شده باشد (مجوز وزارت بهداشت به پيوست وجود داشته باشد).

ب‌-در صورت جابجايي در شغل هاي مختلف مستندات مربوط بهاندازه گيري آن ها وجود داشته باشد. ج- مستندات مربوط به اندازه گيري ها اصل و خوانا بوده و همه مولفه هاي آلاينده سنجي را شامل شود (عوامل فيزيکي، شيميايي و ...).

ج-سنجش ها متناسب با کدهاي مندرج در لي اوت کارخانه قابل پيگيري باشد.

توجه : گزارش آلاينده سنجي سال جاري مورد تقاضا و نيز در صورت وجود، ارائه گزارش آلاينده سنجي در طي سال هاي خدمت عضو .

3-جانمايي(layout) کارخانه همراه با جانمايي دستگاه ها به نحوي که :

الف- محل استقرار عضو مشخص شده باشد (چنانچه محل کار فرد ثابت نيست محل هاي کاري فرد در زمان مورد نظر در آن نشانه گذاري شده باشد.)

ب- محل پارتيشن ها و ديواره ها و هرگونه موانع موجود در کارگاه مشخص شده باشد.

ج- محل سيستم هاي نگهدارنده، کنترلي (تهويه) و ايزولاسيون فرايندهاي مخاطره آميز مشخص باشد.

د- کليه موارد با کدگذاري در لي اوت مشخص گردد.

4-پرونده پرسنلي عضو از بدو خدمت تا زمان ارائه درخواست (اصل بودن مدارک و مستندات ضروري مي باشد) .

5-ارائه مستندات قانوني مورد ادعاي عضو در صورت وجود.

6-شرح شغل مصوب توسط کارفرما در شرکت متبوع جهت مشاغل عضو.

7-شرح شغل مکتوب توسط عضو شامل : عنوان شغلي، شرح فعاليت و محل انجام خدمت / ايستگاه کاري همراه با ذکر تاريخ و مدت اشتغال در آن محل/ ايستگاه کار . نوع ابزار/ تجهيزات/ مواد شيميايي و... که در شغل مورد نظر مورد استفاده واقع شده است .

8-کپي برابر اصل شده احکام تمام سال هاي مورد درخواست بازنشستگي.

9-در دسترس بودن پرونده بهداشتي فرد در صورت نياز.

سوال:نحوه محاسبه بارمالي بازنشستگي سخت وزيان آور به چه صورت مي باشد؟

جواب :  ماده 11 آيين نامه بازنشستگي سخت و زيان آور

سوال : مراحل درخواست بيمه بيکاري به چه صورت است؟

جواب :

1-تکميل فرم درخواست بيمه بيکاري تا حداکثر 30 روز پس از وقوع بيکاري توسط متقاضي

2-تشکيل جلسه با اطلاع تلفني به متقاضي و ارسال نامه کتبي به شرکت

3-حضور متقاضي در جلسه بيمه بيکاري با حضور اعضاي هيأت تشخيص بيمه بيکاري شامل نماينده هيأت امناء، نماينده شوراي عالي و نماينده شرکت متبوع متقاضي

برقراري بيمه بيکاري شامل پرداخت حقوق، حق بيمه و مزاياي درماني در صورت رأي مثبت هيأت تشخيص

سوال : مراحل انتقال سوابق از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز به چه صورت است؟

جواب :

1-تکميل فرم انتقال سوابق و ارائه به دبيرخانه صندوق

2-ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصوير فرم تکميل شده با اعلام شماره حساب صندوق به آخرين شعبه تأمين اجتماعي محل پرداخت کسور متقاضي و ارسال رونوشت به متقاضي براي پيگيري از شعبه

3-ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط شعبه

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور فني انجام مي شود.)

سوال :مراحل انتقال سوابق از صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز به چه صورت است؟

جواب :

1-تکميل فرم انتقال سوابق از ساير صندوق هاي بازنشستگي کشور و ارائه به دبيرخانه صندوق

2-ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصوير فرم تکميل شده با اعلام شماره حساب صندوق به تمامي مؤسسات محل اشتغال پيشين متقاضي و ارسال رونوشت به متقاضي براي پيگيري از آنها

3-ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط صندوق بازنشستگي کشوري

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور فني انجام مي شود.)

سوال :مراحل انتقال سوابق از ساير صندوق هاي بازنشستگي به صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز به چه صورت است؟

جواب :

1-تکميل فرم انتقال سوابق از ساير صندوق هاي بازنشستگي کشور و ارائه به دبيرخانه صندوق

2-ارسال نامه درخواست انتقال به انضمام تصوير فرم تکميل شده با اعلام شماره حساب صندوق به صندوق بازنشستگي محل پرداخت کسور متقاضي و ارسال رونوشت به متقاضي براي پيگيري از صندوق بازنشستگي مورد نظر

3-ارسال چک انتقال سوابق و مستندات پرداخت کسور به صندوق توسط صندوق بازنشستگي مورد نظر

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور فني انجام مي شود.)

سوال :مراحل انتقال سوابق به سازمان تامين اجتماعي به چه صورت است؟

جواب :

1-مراجعه متقاضي به شعبه تأمين اجتماعي فعلي و ارائه درخواست انتقال سوابق براي مکاتبه با صندوق

2-ارسال فهرست ريز کسور، تاريخ شروع و خاتمه پرداخت کسور به صندوق و اعلام عدم استرداد کسور طي يک نامه به شعبه مورد نظر

3-اعلام کتبي شماره حساب توسط شعبه تأمين اجتماعي به صندوق پس از تأييد اداره کل مربوط

4-اعلام مراتب به امور مالي پس از بررسي سوابق

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور مالي انجام مي شود.)

سوال :مراحل انتقال سوابق به صندوق بازنشستگي کشوري به چه صورت است؟

جواب :

1-ارائه درخواست انتقال سوابق توسط متقاضي به محل اشتغال فعلي

2-درخواست کتبي محل اشتغال فعلي متقاضي در خصوص واريز وجه انتقال سوابق و ارسال مستندات مربوط به صندوق بازنشستگي کشوري با اعلام شماره حساب آن صندوق

3-اعلام مراتب به امور مالي پس از بررسي سوابق

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور مالي انجام مي شود.)

سوال :مراحل انتقال سوابق به ساير صندوق هاي بازنشستگي کشور به چه صورت است؟

جواب :

1-مراجعه متقاضي به صندوق بازنشستگي فعلي و ارائه درخواست انتقال سوابق براي مکاتبه با صندوق

2-درخواست کتبي صندوق بازنشستگي فعلي متقاضي در خصوص واريز وجه انتقال سوابق و ارسال مستندات مربوط با اعلام شماره حساب صندوق بازنشستگي مورد نظر

3-اعلام مراتب به امور مالي پس از بررسي سوابق

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور مالي انجام مي شود.)

سوال :مراحل استرداد کسور بازنشستگي به چه صورت است؟

جواب :

1-تکميل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگي و ارائه به دبيرخانه صندوق

2-اعلام مراتب به امور مالي پس از بررسي سوابق

(ساير مراحل توسط همکاران ديگر در امور مالي انجام مي شود.)

سوال :مراحل صدور گواهي سابقه اعضاي مشمول بيمه بيکاري و اعضاي مستعفي (قطع رابطه) به چه صورت است؟

جواب :

1-ارائه درخواست کتبي گواهي سابقه کلي يا به تفکيک سابقه به دبيرخانه صندوق با درج محل ارائه گواهي

صدور گواهي سابقه


 

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 244 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 1600 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 136995 مرتبه